Adatkezelési tájékoztató

Jelen szabályozás a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) figyelembe vételével, az ott leírtak betartásával készült.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Club Pannon Camps & Hotels Kft. (jelen honlap tulajdonosa, és egyben a honlapon szereplő szálláshelyek üzemeltetője, székhely: 7625 Pécs, Hunyadi utca 19, Cégjegyzékszám: 02-09-083020, adószám: 10727445-2-02, a továbbiakban: Kemping) adatkezelőnek minősül.

A Kemping kizárólag olyan adatokat kezel, melyeket közvetlenül Ön ad meg részünkre, szolgáltatásunk igénybevétele során, a honlapon elhelyezett űrlapok alapján, vagy közvetlenül történő megkeresés (e-mail, telefon), illetve személyesen a szálláshely elfoglalása során.

Az adatok megadása önkéntes. Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, és a szerződés teljesítéséhez szükséges jogszabályokon alapul. Jelen nyilatkozat elfogadásával Ön a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

Amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a szolgáltatás bizonyos részeihez (például szállásfoglalásnál), így a szállásfoglalás, egyéb szolgáltatás igénybe vétele esetén a csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező.

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

A Kemping az Ön adatait kizárólag ügyfélkapcsolati címen használja, annak érdekében, hogy Önnel mint ügyfelével a kapcsolatot tarthassa, és időről időre még jobb szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek. Ez alapján, a megadott elérhetőségeken kapja meg a foglalását, és ezeken az elérhetőségeken tudjuk tájékoztatni a konkrét foglalásával kapcsolatban (érkezési időpont egyeztetése, foglalás módosítása, időjárási körülményekről szóló tájékoztatás stb.) Ezen felül, a megadott adatok alapján tesz eleget a Kemping a különféle jogszabályokban előírt kötelezettségeinek (idegenforgalmi adó bevallása és megfizetése a helyi adókról szóló 1990. évi C. Törvény (Htv.) és Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII.14.) önkormányzati rendelete, valamint Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 41/2011. (XII.13.) önkormányzati rendelete. Ez az adatkezelés célja és jogalapja.

Szintén adatkezelési jogalap a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 73.§ (2) bekezdése szerint a kereskedelmi szálláshelyen megszálló harmadik országbeli állampolgár (nem az EU tagországa, Svájc, Liechtenstein, Norvégia vagy Izland) meghatározott adatairól (név, születési hely, idő, anyja neve, állampolgársága, neme) a szállásadó nyilvántartást (vendégkönyvet) vezet. A fenti törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Kormányrendelet 153-154.§-a kimondja, hogy a vendégkönyv manuális módszerrel (könyv formájában) vagy számítógéppel egyaránt vezethető. A nyilvántartás vezetésének módját a kereskedelmi szálláshely üzemeltetője határozza meg. A vendégkönyvet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatósága részére a tárgyévet követő március 31 napjáig le kell adni.

Amennyiben az alábbi csoportok egyikébe tartozik, az idegenforgalmi adót nem kell megfizetnie: a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély; b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;.

A Kemping az alábbi adatok megadását kéri Öntől a foglalása, illetve a szálláshelyen történő regisztrációja során: név, születési hely és idő, lakóhely, lakcím, email cím, telefonszám, rendszám, igazolványszám.

A Kemping a kapott adatokat 10 évig őrzi, ezután azok törlésre kerülnek. Az adatok megőrzésének idejét azért határoztuk meg ilyen hosszú időtartamban, hogy később és vissza-vissza térően is mint törzsvendégünket köszönthessük.

A személyes adatokat a Kemping kizárólag az Önnel történő kapcsolattartás érdekében használja fel, illetve tárolja.

A Kemping kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Kemping olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

A Kemping az Ön adatait a foglalások kezelése céljából Club Pannon Camps & Hotels Kft. (jelen honlap tulajdonosa, és egyben a honlapon szereplő szálláshelyek üzemeltetője, székhely: 7625 Pécs, Hunyadi utca 19, Cégjegyzékszám: 02-09-083020, adószám: 10727445-2-02), a számlázás céljából a COMET-TAX Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-084828, adószám: 11362197-2-20, székhely: 7625 Pécs, Hunyadi utca 19.), a foglalási rendszer karbantartása céljából pedig a Cg.01-09-263594 cégjegyzékszámú MT-HostWare Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149 Budapest, Róna utca 120-122.) részére adja ki. A Kemping csak a szerződés teljesítése érdekében szükséges részfeladatok végrehajtása érdekében adja meg az Ön adatait a jelen pont szerinti felhasználóknak (adatfeldolgozóknak), akik ezen adatokat csak erre a célra használják fel, azokat nem továbbíthatják. Az adatait nem adjuk át az Európai Unión kívüli személy részére, és erre kötelezzük partnereinket is.

A foglalási rendszer használatának kivételével, a szerződés teljesítését követően egyébként az adatok kezelése az Önnel való közvetlen kommunikáció kivételével „álnevesítve” történik. Ez azt jelenti, hogy ügyfeleink által megadott személyes adatokat úgy használjuk és kezeljük, hogy azok konkrét személyre, Önre, ne legyenek visszavezethetők. Ez az adatkezelés azt a célt szolgálja, hogy felmérhessük vendégeink kor vagy állampolgárság szerinti megoszlását, és az így nyert adatok felhasználásával fejleszthessük szolgáltatásainkat.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről vagy az adatait ért adatvédelmi incidensről. Erről az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül Önt tájékoztatja.

Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, helyesbítse, illetve kérje azok törlését, valamint tiltakozhat az adatainak kezelése ellen, a jelen nyilatkozatban írt elérhetőségek útján.

Önnek joga van ahhoz, hogy a Kemping által kezelt adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozás).

Amennyiben Ön az adatainak törlését kéri, úgy a Kemping valamennyi adatát valamennyi adatbázisból, az adatok minden lehetséges elérési pontján törölni fogja.

A Kemping nem kíván teret engedni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben értesítse, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Kemping egyúttal biztosítja Önnek a visszautasítás lehetőségét. Erre való tekintettel Ön az email elérhetőségének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Kemping Önt email útján értesítse és tájékoztassa az általa fontosnak ítélt programokról, hírekről. Ezen hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, a lap alján található elérhetőségek bármelyikén.

A Kemping fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről, vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A Kemping szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Kemping nem vállal felelősséget.

A Kemping a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével, és az ilyen adatgyűjtés az elérendő célhoz szükséges mértékű legyen.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, b) az internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, c) bármilyen általánosan elfogadott internet-szabállyal, d) a jóerkölcs követelményeivel.

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

Ezúton is tájékoztatjuk vendégeinket, hogy a Kempingben térfigyelő kamerákat üzemeltetünk, amelyek funkciója a Kempingbe történő belépés és távozás monitorizálása, annak érdekében, hogy a jogosulatlan belépéseket szükség esetén azonosítsuk. Ezen kamerák a felvételt rögzítik, 3 napig azokat tároljuk, és csak hatóság részére biztosítjuk a visszanézési lehetőséget – beleértve a Kemping dolgozóit vagy alvállalkozóit.

Impresszum

A portál adatkezelője és üzemeltetője:
Club Pannon Camps & Hotels Kft.
7625 Pécs, Hunyadi utca 19.
e-mail: reservation@karoscamping.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Tóth Szilárd Itjump Kft. szilard.toth@itjump.hu

Felügyeleti Hatóság, amelynél a Club Pannon Camps & Hotels Kft. adatkezelésével kapcsolatosan panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
https://naih.hu

gyógyfürdő strand Zalakaros Thermal Camping 10% kedvezmény

10% kedvezmény

A Thermal Camping Zalakaros vendégei -10% kedvezményt kapnak kizárólag a kemping recepcióján megvásárolt Zalakarosi Fürdőbe szóló belépők árából! Részletek a recepción.

Az akció 2024. június 19-től visszavonásig érvényes